Szerzőknek

“Írnokok oltára” / Museo Nazionlae Romano, Terme di Diocleziano

A szerkesztők örömmel fogadnak minden kéziratot, amelynek szerzője eredeti módon, de megalapozottan és az esszéírás formai és tartalmi követelményeinek eleget téve tárgyal vallási és közéleti témákat. A szerkesztők a lehető leghamarabb értesítik a szerzőt kézirata elfogadásáról, szükség esetén a közlés feltételeiről, illetve a közlés elutasításáról. A folyóirat magyarul és angolul közöl minden írást, de a szerzőknek csak az egyik nyelven kell leadniuk a kéziratukat. Nincs akadálya annak, hogy megfelelő nyelvtudás esetén a szerző a saját fordításában közölje tanulmányát, de a szerkesztőség minden esetben nyelvi lektorokra bízza a szövegek végső ellenőrzését.

Kézirat: a tanulmány hossza legfeljebb 20 000 karakter szóközökkel, a recenzióé legfeljebb 5000 karakter szóközökkel. A kéziratokat kizárólag elektronikus levélben, csatolt dokumentumként kérjük leadni Microsoft Word formátumban és PDF változatban erre a címre:

editors@principiumjournal.com

Betűtípus, bekezdés: Times New Roman. Betűméret: 12. Sorköz: 1.5. Bekezdés: balra igazítva. Új bekezdés sorkihagyással. Tabulátort ne használjunk!

Rövidítések, idézetek: A nem általánosan megszokott rövidítések használatát kerüljük! Az idézeteket idézőjelben, alsó és felső indexben „” jelöljük normál szedéssel! A főszövegben dőlt szedést (Italic) kiemelésre vagy idegen nyelvű kifejezések jelzésére használjunk! Szentírási könyvek címét a felhasznált bibliafordításnak vagy a szerző felekezeti hagyományának megfelelő módon rövidítsük, de a fejezetet és verset egységesen adjuk meg így: FEJEZET:VERS  Példa: Ézs 34:4 vagy Iz 34:4

Jegyzetek: Lehetőség szerint kerüljük a jegyzeteket! Ha elengedhetetlenül szükséges, lábjegyzetet használjunk!

Hiperhivatkozások: Ha a szöveg hiperhivatkozást tartalmaz, a linket szögletes zárójelben a hivatkozott, aláhúzással jelölt szövegrész után közvetlenül megadjuk [http: principiumjournal.com/alahuzas]

Hivatkozások:

Könyv:

SZERZŐ1, SZERZŐ2, SZERZŐ3. Könyv címe: 1. alcím; 2. alcím. Kiadás helye: Kiadó, Kiadás éve.

SZERKESZTŐ1, SZERKESZTŐ2, SZERKESZTŐ3 (szerk.). Könyv címe: 1. alcím; 2. alcím. Kiadás helye: Kiadó, Kiadás éve.

Tanulmány:

SZERZŐ1, SZERZŐ2, SZERZŐ3. „Tanulmány címe: Alcím.” Folyóirat neve kötetszám (kiadás éve/száma): oldalszámok.

Könyvfejezet:

SZERZŐ1, SZERZŐ2, SZERZŐ3. „Könyvfejezet címe: Alcím,” in SZERKESZTŐ(K) (szerk.): Könyv címe: Alcíme. Kiadás helye: Kiadó, Kiadás éve, oldalszámok.

Ismétlődő hivatkozásnál: SZERZŐ1 (kiadás éve): oldalszám.

A kézirat végén kérjük feltüntetni a szerző nevét, szakterületét, jelenlegi beosztását, intézményét, elérhetőségét (kapcsolattartás végett).

Minden kéziratnak tartalmaznia kell a cikk rövid, legfeljebb 100 szavas tartalmi összefoglalását. Ha a tanulmány képet tartalmaz, kérjük azt a szövegben a kívánt helyre beilleszteni, és külön csatolmányként is elküldeni a szerkesztőség címére. Szerzői jogi védelem alatt álló képek közlésének engedélyeztetéséért a szerző felel.

Recenzió:

A recenziónak röviden ismertetnie és kritikusan érvelve értékelnie kell a bírált könyv vagy egyéb kiadvány tartalmát, nem hallgatva el annak erősségeit és gyengéit sem. A recenzált könyv szerzőjének nevét az első előforduláskor teljes egészében fel kell tüntetni, azt követően elegendő a monogramját használni. Idézetnél közvetlenül az idézett szakasz után zárójelben kell megadni az oldalszámot: „példa” (250-251. o.)

A recenzió első bekezdésében, világosan elkülönítve meg kell adni a bírált kiadvány minden bibliográfiai adatát, sorozat esetében a sorozat nevét és számát, valamint a kiadvány ISBN és adott esetben ISSN számát.

A szerkesztők fenntartják annak a jogát, hogy szükség esetén a szerzővel egyeztetve változtassanak a közlésre szánt írások stílusán, hosszán, hangnemén.

A Principium Journal elfogad megjelenő könyvek recenzálására irányuló felkéréseket.

Letölthető magyar nyelvű stíluslap

.usflag

 

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *